สารพันปัญหา

 1. คำถามผู้สมัครที่กรอกข้อมูลผิด เช่น ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร 

  คำตอบ : กรณีเป็นความผิดสาระสำคัญไม่สามารถแก้ไขได้ แต่หากเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ให้ขอแก้ไขในวันสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนในวันเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า

 2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 

  คำตอบ : : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

 3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 

  คำตอบ : ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร 

  คำตอบ :ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยให้ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

 5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 

  คำตอบ : ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท 

และดำเนินการจัดการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท รวม 430 บาท

เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. คำถาม : จะสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้เมื่อใด

  คำตอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบภายในได้ ภายในเดือนมกราคม 2561 ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น แล้วเข้าหัวข้อ พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ 

  ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามและดำเนินการตามประกาศต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

 7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ และอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด  

  คำตอบ : 1. สอบถามคุณวุฒิ และคุณสมบัติสายงานผู้บริหารยกเว้นสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2351 - 2353 และ 4216 - 4218 ในวันและเวลาราชการ 

2. สอบถามคุณวุฒิ และคุณสมบัติสายงานบริหารสถานศึกษา ติดต่อได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3141 - 3143 ในวันและเวลาราชการ

 

 8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด 

  คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

Copyright (c) 2012 Internet Thailand PCL

>