ตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
1. ผังสรุปคุณสมบัติ หมายเหตุ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ การสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ การสมัครพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
4. ตรวจสอบคุณสมบัติ การสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร