สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล  (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
  2. ใบตรวจสอบการสอบแข่งขันฯ จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยส่งแบบคำร้อง พร้อมยื่นหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่

"กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300"
ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ กรณีกรอกข้อมูลอื่นผิด ยังไม่ต้องดำเนินการแก้ไขในตอนนี้
หากมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อมาที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1203  ในวันและเวลาราชการ 

          

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนในวันเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า คลิกเพื่อดูคำตอบ

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ให้ดำเนินการตามประกาศที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  5 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยให้ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 370 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเมื่อไร และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อใด  คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายใน วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ https://dla.job.thai.com และ http://www.dla.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน" และสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามและดำเนินการตามประกาศต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ และอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด  คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1203  ในวันและเวลาราชการ

10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.